Beleidsplan
formulieren.jpg

 

Stichting Soda

 

Beleidsplan Stichting SODA

Versie 2019Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van stichting SODA. 

In hoofdstuk één leest u hoe de stichting is ontstaan en uit welke leden het bestuur bestaat.
Verder leest u in hoofdstuk twee wat onze doelstelling is en hoe wij deze doelstelling willen bereiken.
Daarnaast leest u wat onze visie en missie is.
We maken in hoofdstuk drie duidelijk op welke wijze wij te werk gaan en welk beleid wij aanhangen, dit doen wij door het inzichtelijk maken van een draaiboek waarmee we werken en dat als kapstok werkt bij het aannemen, opstarten, uitvoeren en controleren van projecten.
We hopen u hiermee duidelijkheid te geven over onze handelswijze en onze omgang met waardevolle giften in financiële zin en in natura en geven tevens inzicht in onze wijze van fondsenwerving en de omgang met financiële tegoeden welke op onze bankrekening staan.

 


Inhoudsopgave


Voorwoord
Hoofdstuk 1
Ontstaan van stichting SODA
Het huidige bestuur bestaat uit
Hoofdstuk 2
Doelstelling
Visie
Missie
Hoofdstuk 3
Draaiboek
Fondsenwerving
Eindwoord

 


Hoofdstuk 1


Ontstaan van stichting SODA


In 2008 is stichting SODA ontstaan vanuit de behoefte iets te willen betekenen voor een arts die op dat moment werkzaam was in Zavora in Mozambique. Deze arts, Paul Zuidema, was vanuit de missiepost betrokken bij de medische zorg in deze plaats in het zuiden van Mozambique en had de wens aangegeven graag ondersteund te worden door middel van de bouw van een kliniek.
De kliniek was voor de armoedige en onontwikkelde omgeving van Zavora van levensbelang voor het bieden van bereikbare medische zorg op het gebied van onder andere malaria, Hiv/Aids, zwangerschap en bevalling en de medische en preventieve zorg voor baby's en kinderen.
Stichting SODA reikt vanuit een christelijke grondslag de helpende hand bij het bouwen van de kliniek.
Als stichting zijn wij ANBI gecertificeerd. Derhalve zijn alle giften die wij krijgen belastingaftrekbaar voor de gever.
Stichting SODA heeft, in samenwerking met Doctors For Life Africa, de kliniek volgens de maatstaven welke passend zijn voor omgeving en aangepast aan de noden van het gebied neer kunnen zetten. Dit gebeurde in samenwerking met een bouwbedrijf uit Nederland dat de nodige (vrijwillige) werknemers leverde om dit project samen met locale arbeiders tot een prachtig resultaat te brengen en af te ronden. In 2013 is er nogmaals een kleine bouwploeg naar de kliniek afgereisd om het vrijwilligersverblijf en een gedeelte van de kliniek te onderhouden en op te knappen, zodat de zorg gecontinueerd en eventueel uitgebreid kan worden. Het is nu mogelijk om grotere groepen artsen en verpleegkundigen onderdak te bieden bij gezondheidsprojecten zoals het project oogzorg dat in datzelfde jaar plaatsvond om staar, en daardoor ontstane invaliditeit, onder de bevolking van het gebied te verhelpen.

Na de afronding van het basisproject in 2009 zijn, via verschillende kanalen, andere projecten onder de aandacht van het bestuur gekomen en heeft het bestuur gemeend ook andere gebieden op het Afrikaanse continent tegemoet te moeten komen. Dit omdat Stichting SODA voor de allerzwaksten en -armsten goede zorg bereikbaar willen maken.

 

Het huidige bestuur bestaat uit:


Voorzitter: Alex Spijkerboer
Secretaris: Tamara Nieuwenhuis (verpleegkundige)
Penningmeester: Bert Hop
Lid: Koos vd Burgh (tropenarts)

 

Allen hebben ervaring in het buitenland en daarnaast ook in het (mogelijk maken van) verlenen van medische zorg. Zo ontstaat een bestuur dat van vele markten thuis is en derhalve in staat is een inschatting te maken van het nut en de noodzaak van het uitvoeren van een projectaanvraag. Verder is er de kennis aanwezig die nodig is om te inventariseren en observeren welke mogelijkheden, onmogelijkheden en noden er zijn in het gebied waar een project uitgevoerd moet worden.

 

 

Hoofdstuk 2


Doelstelling


SODA staat voor Stichting ter Ondersteuning van Dokters in Afrika.
In 2008 is de stichting in eerste instantie in het leven geroepen ter ondersteuning en bouw van de kliniek in Zavora Mozambique, de werkzaamheden zijn sindsdien verder uitgebreid naar andere gebieden op het Afrikaanse continent.

 

Onze doelstelling als stichting vanuit een christelijk grondslag is:

 

Vanuit een christelijke naastenliefde, het praktisch ondersteunen van artsen (en verpleegkundigen en/of paramedici) die in Afrika werkzaam zijn in gebieden waar weinig tot geen medische hulp beschikbaar is, en daardoor gezondheidszorg bereikbaar maken voor hen die het meest kwetsbaar zijn.
Dit doen wij door het bieden van hulp bij het (ver)bouwen van klinieken, organiseren van schoon drinkwater, het leveren van noodzakelijk medische hulpmiddelen en instrument, en het opleiden van locale arbeiders. We doen dit in samenspraak en met goedkeuring van locale overheden.
Bij de bouw zijn Nederlandse bouwbedrijven betrokken, welke vooral materiaal en vrijwillige mankracht leveren. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van locale arbeiders welke (vanuit giften) een eerlijk loon krijgen en de kans krijgen om zich (verder) te bekwamen in bepaalde professie op het gebied van de bouw, om daarna meer kans te maken op de arbeidsmarkt.
De personele bezetting van de kliniek wordt geregeld vanuit de overheid van het land waarin wij de kliniek bouwen, privé initiatieven van (para)medici, en in enkele gevallen ook door Doctors For Life Africa.
We houden ons aan een anti strijkstok beleid en derhalve zijn alle werkzaamheden die door vrijwilligers vanuit Nederland gedaan worden onbeloond. Reis- en vaccinatiekosten zijn ook voor eigen rekening van de vrijwilligers. Een eventueel controlebezoek vanuit het bestuur wordt begroot uit een projectbegroting.

 

Visie


Vanuit Gods woord (de bijbel) achten wij ieder mens in Gods schepping waardevol! Wij wensen onze medemens het beste toe en willen instrument zijn in Gods hand. Om goed voor onze medemens te zorgen willen wij medici ondersteunen die in dit werkveld werkzaam zijn. Dit doen we vanuit de liefde de we zelf krijgen van God onze Vader en die we door mogen geven door praktische ondersteuning te bieden aan artsen die werkzaam zijn op het afrikaanse continent onder de meest behoeftigen, allerarmsten en dus kwetsbaarste mensen. We helpen hen ongeacht achtergrond, religie, leeftijd, geslacht of ras.

 

Missie


Het praktisch ondersteunen van medici op het Afrikaanse continent om daarmee medische zorg bereikbaar te maken voor iedereen!

 

 

Hoofdstuk 3


Draaiboek


Vanuit verschillende organisaties en privé initiatieven, bereiken ons verzoeken om mee te werken en te denken in het mogelijk maken van het bouwen van een medische voorziening voor hen die het meest kwetsbaar zijn.
Vaak betreft het gebieden waar weinig tot geen medische zorg voor handen is.

 

In onze besluitvorming tot het al dan niet aannemen van een project houden wij ons vast aan de volgende principes:

 

-De locale bevolking staat achter het initiatief
-De locale overheid ondersteunt het project en keurt het goed
-De locale of landelijke overheid levert zo nodig personele bezetting van de gebouwde kliniek
-Er is grond beschikbaar
-Locale arbeiders willen meewerken (tegen een eerlijk salaris)
-Locale arbeiders krijgen gratis een korte opleiding in de bouwwerkzaamheden
-Een Nederlands bouwbedrijf zegt zijn medewerking toe in de vorm van expertise, bouwmaterialen en het leveren van ervaren bouwlieden.
-Er zijn voldoende financiële middelen om het project te realiseren
-Er zijn voldoende (afhankelijk van de omvang van het project) Nederlandse vrijwillige bouwlieden beschikbaar
-Er is toegang tot schoon drinkwater/of deze mogelijkheid kan worden gecreëerd
-Er is toegang tot elektriciteit/of deze kan middels aggregaten geleverd worden
-Het project is na afronding beschikbaar voor iedereen uit de omgeving, hierin wordt geen onderscheid gemaakt in afkomst, religie, ras, geslacht of leeftijd.
-Na afronding van het project mag stichting SODA ten allen tijde komen kijken naar het functioneren van het project.

Wij hanteren een anti strijkstok beleid. Dit betekent dat wij als bestuursleden op geen enkele manier beloond worden voor de uren en/of kilometers die wij steken in de projecten die we aannemen.
Controlerende projectbezoeken worden bekostigd vanuit de projectbegroting.
Verder worden Nederlandse vrijwillige medewerkers, in de vorm van bouwlieden, niet betaald voor hun inzet, hun reis, vaccinaties en verzekeringen.
Locale arbeiders, die door onze vrijwillige bouwlieden worden opgeleid, krijgen eerlijk betaald volgens de locaal geldende normen. Zij betalen op geen enkele wijze voor de korte bouw-opleiding die zij genieten tijdens de grofbouwperiode. De afbouw wordt door locale arbeiders gedaan.

Als bestuur blijven wij betrokken bij de afgeronde projecten waarbij wij regelmatig contact hebben met de locaal aanwezige werkers om zo op de hoogte te blijven van resultaten, ontwikkelingen en mogelijke wensen voor de toekomst om een kliniek (nog) beter te laten functioneren, te onderhouden of uit te breiden.

 

Fondsenwerving

 

Financiën zoals deze nodig zijn, voor de diverse projecten waarbij wij betrokken zijn, worden geworven middels het persoonlijk uitdelen van folders over het betreffende project, het houden van collectes binnen diverse kerkelijke gemeenten, het schrijven van nieuwsbrieven en het aanschrijven van bouwgerelateerde bedrijven en vrienden van stichting SODA.

Binnengekomen donaties zijn altijd gelinkt aan een specifiek project. Als er na afronding van het project nog gelden over zijn dan worden deze gereserveerd voor nazorg op het project zowel in onderhoud als medisch.
Daarnaast worden gelden gebruikt om nieuwe projecten te bezoeken en voor te bereiden. Verder worden deze ingezet om lokaal (bij het project) kennis over te dragen of op te bouwen, op bijvoorbeeld medisch of bouwkundig gebied op de diverse locaties.
De gelden maken het ook mogelijk dat bestuursleden controlebezoeken aan het project kunnen doen na de afbouw om hiermee de beloofde medische zorg te kunnen waarborgen.

Geld wordt op de bankrekening van stichting SODA bewaard tegen de geldende rente en zal nooit gebruikt worden om te beleggen in (risicovolle) beleggingen.

 


Eindwoord


We hopen u middels dit beleidsplan meer inzicht te hebben gegeven in onze wijze van werken binnen de door ons aangenomen projecten. We hopen ons in de toekomst in te kunnen blijven zetten voor de meest kwetsbare mensen en daardoor medische zorg beschikbaar en bereikbaar te maken voor hen.
Verder inzicht in ons financieel reilen en zeilen kunt u vinden in onze begroting welke beschikbaar is via de website Stichtingsoda.nl.

 

 

 

onzichtbaar.jpg