Voltooide projecten
topfoto_3.jpg

 

Binnen het project “Jatrophaplantage” wordt lokaal een plantage aangelegd voor de verbouw van de jatropha boom. Nadat de zaden geoogst zijn volgt de verwerking ervan tot biobrandstof. Met mechanische hulpmiddelen wordt de olie er uit geperst (oliemolen). Het residu dat overblijft kan gebruikt worden als bemesting van de dorre grond. De verwerking van zaad tot biobrandstof valt tevens binnen dit project. zaden
 

  • Project doelstelling:

1. voldoende opbrengst van brandstof voor het dieselaggregaat vanaf 2010: 6000liter biobrandstof
2. bewerking van de plantage door en onder verantwoordelijkheid van de lokale bevolking
3. verwerking van de opbrengst van de plantage door en onder verantwoordelijkheid van de lokale bevolking
 

  • Bijdrage aan uitgangspunten Stichting Soda:


Het project draagt op twee punten bij aan de basisdoelstellingen van de Stichting.
1. Door lokaal de energie op te wekken uit een hernieuwbare bron (de boom wordt niet opgebruikt maar draagt iedere keer weer vrucht) draagt het project bij aan he basisprincipe duurzaamheid
2. Omdat de productie plaats vindt door de lokale bevolking en zonder inbreng van externe bronnen mogelijk is draagt dit project bij aan de zelfstandigheid van de lokale gemeenschap

 

Het project als geheel valt binnen de basisvoorziening “voeding en energie”.
 

  • Project onderdelen:Plantage

1. ontginnen en aanleg van de plantage
2. verwerking van de opbrengst
3. opleiding van diverse lokale medewerkers
 
 

  •  Verloop project. Jathropa plantage.

In 2008 is door lokaal ingehuurde arbeidskrachten gestart met het ontginnen van de grond en het aanleggen van de plantage.
Op zich geen ingewikkeld proces. Onder begeleiding van Vida Em Cristo is de plantage ingericht en onderhouden.

 

In overleg met een boer die al langer ervaring heeft met Jathropaplantages zijn er tussen de Jathropa planten pepers geplaatst.

 

 

In 2010 was er de eerste magere oogst.

 

Bonen

Soda heeft vervolgens materieel bijgedragen door een pers voor de verwerking van de opbrengst van de plantage te schenken.
Alle voorzieningen voor de verdere verwerking van de oogst tot eindprodukt waren daarmee compleet.

 

Eind 2010 was de conclusie dat er meer tijd nodig was om goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor de plantage.
Soda besloot op dat moment om pas eind 2011 een evaluatiemoment in te bouwen of een verdere bijdrage wenselijk was.

 

Eind 2011 heeft het bestuur van Soda de stand van zaken met betrekking tot de Jathropa plantage geëvalueerd. 
Vida Em Cristo (VEC), de lokale kerk in Zavora, beheert de plantage en heeft ook de dagelijkse leiding over het project. 
Stichting Soda heeft vanaf het begin bijgedragen aan dit project door middel van ondersteuning 
van de werkers en het voorzien in materialen en materieel.

 

Bij aanvang zijn er drie doelen gesteld:

 Plantage

 

1. voldoende opbrengst van brandstof voor het dieselaggregaat 
    vanaf 2010: 6000liter biobrandstof
2. bewerking van de plantage door en onder verantwoordelijkheid 
    van de lokale bevolking
3. verwerking van de opbrengst van de plantage door en onder verantwoordelijkheid van de lokale bevolking

 

Als project onderdelen zijn benoemd:

 

1. ontginnen en aanleg van de plantage
2. verwerking van de opbrengst
3. opleiding van diverse lokale medewerkers

 

 

2010 en 2011 werden door VEC gebruikt om meer expertise op te doen. 
Ook werd er contact gelegd met soortgelijke projecten op andere plekken in Mozambique.

 

Eind 2011 heeft SODA de situatie geëvalueerd met Vida Em Cristo.
De conclusie is dat de projectstappen die vooraf afgesproken zijn goed doorlopen zijn: 
er ligt een plantage die opbrengst heeft en door de lokale bevolking (met hulp van VEC) wordt gerund.

 

Een andere conclusie is wel dat de opbrengst tegen valt.
Op basis van de eerste conclusie (het halen van de gestelde doelen) heeft SODA eind 2011 besloten om haar bijdrage aan dit project te beëindigen.
Om VEC voldoende gelegenheid te geven de continuïteit van het project te borgen is besloten de lonen van de lokale werkers tot en met juli 2012 te betalen.

 

We kijken terug op een leerzaam project. 
We wensen Vida Em Cristo veel succes met de voortgang van de plantage.

 

Plant

 

  • Financiele samenvatting

Voor dit project zijn de volgende kosten begroot:

 

2010: €3350
2011: €4750
2012: €1660

 

De totale uitgaven bedroegen:

 

              2010: aan lonen € 3081
                         aan materialen € 387
              2011: aan lonen € 2844
              2012: aan lonen €1659

 

De totale uitgaven zijn ruim binnen de begroting gebleven.

 

Naast ontvangen giften speciefiek voor dit project zijn met name de loonkosten gefinancierd door de giften voor scholing.

 

 

onzichtbaar.jpg